Ενεργειακή Επιθεώρηση

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Με τον όρο «Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου», αναφερόμαστε στην εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν και των δυνατοτήτων που
υπάρχουν για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Αυτή η αναβάθμιση έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του κτιρίου. Αποτέλεσμα
αυτού είναι η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση
ενέργειας. Το γεγονός αυτό, είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, εφόσον έχει οικονομικό όφελος.

Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το
Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, καθώς επίσης και με τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας.

Στόχος μας είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας. Προκειμένου, λοιπόν, να συμβάλουμε ουσιαστικά στην προσπάθειά σας για μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και κατ' επέκταση στο οικονομικό σας όφελος, σας δίνουμε τη δυνατότητα να να βρείτε τον Ενεργειακό Επιθεωρητή
σας
, ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου σας.