Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου χρειάζεται να προσκομίσει στον ενεργειακό επιθεωρητή, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής επιθεώρησης, τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 14/03/1983 (κατοικίες)
1. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
2. Κάτοψη του χώρου
3. Τοπογραφικό
4. Αριθμός κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ή Αριθμός Πρωτοκόλλου δήλωσης & Κωδικός Ιδιοκτησίας
5. Μελέτη θερμομόνωσης
6. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση, ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
7. Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης
8. Αντίγραφο ρύθμισης υμιυπαίθριων ή αυθαίρετων χώρων (αν έχει γίνει)
9. Προαιρετικά: αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ 3 τελευταίων ετών, αντίγραφα λογαριασμών κοινοχρήστων, όπου αναφέρεται η κατανάλωση πετρελαίου / φυσικού αερίου, των 3 τελευταίων ετών (εάν δεν υπάρχουν, τότε του τελευταίου έτους)

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 14/03/1983 (κατοικίες)
1. Το Συμβόλαιο του ακινήτου
2. Κάτοψη του χώρου
3. Τοπογραφικό
4. Αριθμός κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ή Αριθμός Πρωτοκόλλου δήλωσης & Κωδικός Ιδιοκτησίας
5. Άδεια Οικοδομής
6. Αντίγραφο ξυλοτύπου (κτίρια με άδεια μετά το 2000)
7. Μελέτη θερμομόνωσης (για κτίρια με Οικοδομική άδεια έως 30/09/2010 - εάν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)
8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση, ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
9. Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης, εάν υπάρχει
10. Πίνακας Κατανομής Δαπανών (κτίρια κατοικιών για περισσότερους των τριών ορόφων)
11. Αντίγραφο ρύθμισης υμιυπαίθριων ή αυθαίρετων χώρων (αν έχει γίνει)
12. Προαιρετικά: αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ 3 τελευταίων ετών, αντίγραφα λογαριασμών κοινοχρήστων, όπου αναφέρεται η κατανάλωση πετρελαίου / φυσικού αερίου, των 3 τελευταίων ετών (εάν δεν υπάρχουν, τότε του τελευταίου έτους) (δεν χρειάζονται για νέα κτίρια)

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαιτούνται και τα εξής:
1. Μελέτες και σχέδια Ηλεκτρομηχανολογικών (Θέρμανσης, κλιματισμού, κλπ.)
2. Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού
3. Ισχύς κλιματιστικών