Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

Το «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά αίτησης που αφορούν σε μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα
1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
2. Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου
3. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
4. ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ / άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας)
5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
6. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη.
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα
8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου
9. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
10. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χρήση του ακινήτου ως κατοικία.
11. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ )
12. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:
Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
α) Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)2 και
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου: ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη
Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 12.α και 12.β μπορούν να αντικατασταθούν από:
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.

Δικαιολογητικά Αίτησης που αφορούν σε Πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου
1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
2. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο εκπροσώπου πολυκατοικίας (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας) 
3. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
4. ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ/άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας) 
5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
6. Οικονομικές προσφορές αναδόχων/προμηθευτών (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη.
7. Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και
από όλους τους ιδιοκτήτες (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  Εκπροσώπου Πολυκατοικίας (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας) .
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτιρίου (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας) 
9. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος (Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
10. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) (Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/ για τη χρήση του ακινήτου ως
κατοικία. - Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)

11. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ - Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
12. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:
Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
α) Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων Ε2)2 και
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου: ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη
Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 12.α και 12.β μπορούν να αντικατασταθούν από:
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.
(Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ