Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

Το «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!

Κόστος Επιθεωρήσεων

Στο Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές προβλέπονται οι νόμιμες αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων.

Η ελάχιστη αμοιβή για την περίπτωση κτιρίων με χρήση κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο ανωτέρω Π.Δ. 100/2010, έχει καθορισθεί ως εξής:
α) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1 €/τ.μ. επιφανείας
του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200€
β) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (μεμονωμένο διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε
2 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 €
γ) για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 €/ τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 €.

Για τον προσδιορισμό της τελικής ελάχιστης αμοιβής, πρέπει να συμπεριληφθεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί.

Οι ανωτέρω αμοιβές καλύπτονται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 100% υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή.