Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

Το «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!

Κατηγορίες Παρεμβάσεων και Ανώτατα Όρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
και συστημάτων σκίασης

1.Α. Συρόμενα ή επάλληλα
1.Β. Ανοιγόμενα
1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες
1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης
και εξώφυλλα

1.Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια/ ρολά): 250 €/m2
1.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 280 €/m2
1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες: 75 €/m2
1.Δ.Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα:
Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία

2.Τοποθέτηση θερμομόνωσης
στο κέλυφος του κτιρίου
συμπεριλαμβανομένου του δώματος/ στέγης και της πιλοτής

2.Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
2.Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού
κελύφους & πιλοτής
2.Γ. Εσωτερική  θερμομόνωση

2.Α. Για δώμα: 40 €/m2
2.Β. Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή: 50€/m2
2.Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2

3. Αναβάθμιση συστήματος
θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας 6 λέβητας
3.Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας
του συστήματος θέρμανσης
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού
νερού χρήσης

3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
i) για P<70 kW: 6.000 €
ii) για 70≤ P<150 kW: 8.000 €
iii) για P ≥ 150 kW: 11.000 €
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας 6 λέβητας: έως 5.000 €
3.Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ:
έως 15.000€
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά διαμέρισμα

Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται:

  • Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης
    της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής
    στο δώμα, υγρομόνωση στο δώμα, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ.
  • Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες που, με βάση την
    κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».