Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

Το «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!

Κατηγορίες ωφελούμενων & Κίνητρα ανά κατηγορία

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα για την υλοποίηση παρεμβάσεων ύψους μέχρι και 15.000€ ανά κατοικία, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προκειμένου, λοιπόν, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων να είναι επιλέξιμος, πρέπει να πληρούνται και ανώτατα όρια δαπανών.
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός 
πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία:
Α. έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
Β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών Α1, Α2 ή Β, όπως παρατίθενται παρακάτω.

Η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά ωφελούμενους οι οποίοι σύμφωνα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το εισόδημα εντάσσονται
σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία ωφελούμενων

Α1

Α2

Β

Ατομικό εισόδημα

Α.Ε. ≤12.000€

12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

Οικογενειακό εισόδημα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

20.000€ < Ο.Ε. ≤ 60.000€

60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση
65% Άτοκο Δάνειο
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση
85% Άτοκο Δάνειο
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015)

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής
του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.
Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή
συμβούλου έργου, έως 250€
χωρίς Φ.Π.Α.

Με την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού
Επιθεωρητή
και η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί πρέπει να αντιστοιχεί στην αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της
ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου (συμπεριλαμβάνεται και η προσκόμιση των δικαιολογητικών) έως την τελική εκταμίευση μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά
Ωφελούμενους σε Σύμβουλο έργου. Το κόστος της αμοιβής του Συμβούλου ανέρχεται σε 250€ ανά επιμέρους αίτηση (πλέον Φ.Π.Α.).

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως σύνολο κτιρίου, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α1 ή Α2
τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κατοικίας, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων που βάσει των
εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία Β εντάσσονται στην κατηγορία Α2 και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της
κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί
στο εισόδημά του. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων
με ίδια κεφάλαια. Στις πολυκατοικίες, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος Σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή
του ορίζεται μέχρι του ποσού των 250€ συν 100€ για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 800€
(πλέον Φ.Π.Α.).

Το συνολικό κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, καθώς και του συμβούλου έργου, καλύπτεται από το Πρόγραμμα με την
προϋπόθεση υπαγωγής τη αίτησης και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου που τίθενται στην αίτηση αυτή.